Medezeggenschapraad


In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Zij adviseren directie en bestuur over schoolbeleid en hebben adviesrecht of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp. Zij worden voor maximaal twee keer drie jaar gekozen. 
De MR is bereikbaar via mr@agathasnellen.nl

Leden 

Oudergeleding:
Manel Verbruggen          Vertegenwoordiger sinds juni 2020
Frank Kupper                 Vertegenwoordiger sinds juli 2020
Leerkrachtgeleding:
Rimke Hartstra  Vertegenwoordiger sinds september 2020
Remco Rodenhuis           Vertegenwoordiger sinds april 2016


Vergaderingen
De vergaderingen (16:00-18:00 uur)  voor dit schooljaar zijn openbaar en gepland op:

Dinsdag 16 maart Deze vergadering is openbaar en vandaag via Meet. Aanmelden graag via mr@agathasnellen.nl
Dinsdag 20 april
Dinsdg 22 juni

Het kan gebeuren dat er extra overlegmomenten plaatsvinden via een videoverbinding. Data hiervoor zijn nog niet bekend. 

Notulen 
De notulen van voorgaande vergaderingen zijn opvraagbaar door een email verzoek via
mr@agathasnellen.nl.

Reglementen
Medezegenschapsreglement
Huishoudelijk Reglement