Bestuur


Bestuursleden
Alle ouders zijn lid van de schoolvereniging en kiezen uit hun midden het bestuur van de school. Er zijn zeven bestuursleden met elk een eigen portefeuille (zie schema onderaan). Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid voor herbenoeming voor opnieuw 3 jaar. Vacatures voor nieuwe bestuursleden worden aangekondigd in de nieuwsbrief, en in een mailing aan alle ouders.
 
Rolverdeling
De algemene ledenvergadering (ALV) is de toezichthouder van het bestuur. Tweemaal per jaar legt het bestuur daarom verantwoording af in de ALV. Het bestuur is eindverantwoordelijk, maar de directie zorgt voor het dagelijks bestuur van de school. Het bestuur is de werkgever van de directie, de leraren en het ondersteunend personeel.
 
Overleg
Eén keer per maand vergadert het bestuur samen met de directie over:
- de ontwikkelingen van de afgelopen maand
- nieuw beleid
- plannen voor de komende periode (korte en lange termijn).
Het kan bijvoorbeeld gaan over risico-inventarisatie en maatregelen die daaruit voortkomen, keuzes in onderhoud, het privacy-beleid of de ontwikkeling van de Wijde Doelen. 
 
Daarnaast komt het bestuur elk kwartaal bijeen voor strategisch overleg. Verder zitten de bestuursleden individueel met de directie om tafel over beleidsontwikkeling en -uitvoering binnen de eigen portefeuille.
 
Contact
U kunt contact opnemen met de bestuursleden via het centrale email adres, gericht aan het desbetreffende bestuurslid: bestuur@agathasnellen.nl
 
Rol Ouder Bestuurder sinds Beroep Gaat o.a. over
Voorzitter Inez Meurs Mei 2015 Programmamanager Algemene zaken
Secretaris Liesbeth van Rensen November 2018 Bestuurssecretaris UMC Utrecht Overlegvoorbereiding, verslaglegging, archivering
Penningmeester Bianca van Dijk November 2018 Business Development bij Rabobank Financieel beleid en beheer, contributie schoolvereniging, incasso TSO-vergoedingen
TSO/leerlingenzorg Elsa van Roijen-Grin Mei 2018 Patiënt-vertrouwenspersoon Coördineren TSO, meedenken beleid leerlingenzorg
Personeel Bart Lugtenberg Mei 2016 Personeelsmanager Personeelsbeleid
Huisvesting Monique Spijker-Vries Mei 2016 Ontwikkelaar bedrijfsterreinen Verbouwing Wijde Doelen, onderhoud gebouwen
IT Wouter Huijnink November 2016 IT analist IT-aankoop, IT-beleid, privacybeleid